Month: June 2014

การแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ทำไมการรักษาในแนวแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะแผนจีนจึงได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการกันมากขึ้น ทั้งการรักษาฝังเข็มและการใช้ยาสมุนไพร ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเปิดให้บริการแพทย์ฝังเข็มในรูปแบบคลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) อยู่ประมาณ 200-300 แห่ง แพทย์ฝังเข็มเกือบทั้งหมดเป็นแพทย์ที่สำเร็จการอบรมวิชาฝังเข็มที่กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมร่วมกับรพ.หัวเฉียวและมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ในขณะนี้มีแพทย์ผู้จบการอบรมแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 700 คน ในจำนวนนี้มีประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งยังคงประกอบวิชาชีพทางด้านนี้กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ
Read More

การแพทย์แผนจีน

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้น ในขณะที่อายุยังไม่มากและร่างกายยังแข็งแรงก็มักจะไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองเท่าไหร่นัก จะหันมาสนใจดูแลตนเองก็ตอนที่สุขภาพเริ่มจะมีปัญหา หลักการดูแลสุขภาพในปัจจุบันทั้งในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก [เช่น แพทย์แผนจีน, อายุรเวช] จะคลอบคลุมทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมป้องกันโรคและฟื้นฟู ในขณะที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านวิชาการไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน จนถึงขั้นผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนอวัยวะต่างๆและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นาน
Read More