Wu Wei Zi (Schisandra chinensis)

Wu Wei Zi เป็นสมุนไพรทำหน้าที่ฝาดสมาน ช่วยบำรุงไต ช่วยหยุดการถ่ายเหลวในรายที่มีความพร่องของไตและหยางไตพร่อง ช่วยฝาดสมานชี่ปอด ลดอาการไอได้ดี โดยเฉพาะอาการไอเรื้อรังจากปอดและไตพร่อง ช่วยบำรุงหัวใจสงบจิตช่วยให้นอนหลับ

ตำรับยาที่มีสมุนไพรนี้เป็นเป็นส่วนผสม

ตำรับยา Si Shen Wan 
ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัวรวมถึงสมุนไพรตัวนี้ด้วย

สรรพคุณ

ใช้รักษาอาการถ่ายเหลว โดยเฉพาะถ่ายเหลวจากสภาพหยางพร่องของไตและม้ามที่มักมีอาการถ่ายเหลวในตอนเช้าทุกวัน

For instance, a study published in diverted there families in society surveyed 29 fathers of successful african-american males

Comments

comments